Reklamacje i zwroty

Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

1. Produkty oferowane w Sklepie przez imaxi.pl są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.
2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;
c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie flakonu o jednej pojemności, kształt i proporcje flakonów mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować we flakonach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronie internetowym Sklepu);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu flakonika przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie towaru wynikające z przyczyn, za które imaxi.pl nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania, lub zagubienie, bądź uszkodzenie zamówionego towaru w trakcie transportu po jego przekazaniu przez imaxi.pl firmie zewnętrznej w celu dostarczenia do Kupującego;
g) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania imaxi.pl nie odpowiada.
4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Sklepie. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres korespondencyjny Sklepu: Avancard Sp. z o.o., ul. A. Kocjana 1/86, 00-473 Warszawa.
5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez imaxi.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez imaxi.pl przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, imaxi.pl zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. imaxi.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli imaxi.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, imaxi.pl zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
9. Kupujący i imaxi.pl wyłączają odpowiedzialność imaxi.pl z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

 

Reklamacje i zwroty 

  1. imaxi.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących. 

2.  Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić imaxi.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.  

3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Avancard Sp. z o.o., ul. A. Kocjana 1/86, 00-473 Warszawa, e-mailem na adres sklep@imaxi.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.   

4.  W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

5.   imaxi.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie